TYPE + TEXT Lublin

Czy plakat typograficzny możemy traktować jako uniwersalny sposób komunikacji z odbiorcą? Czy plakat, którego głównym elementem jest litera, może być czytelny dla różnych kręgów kulturowych? Te pytania stanowiły inspirację do stworzenia wystawy TYPE + TEXT, prezentującej dokonania projektantów z Polski i Chin. Idea wielokul-turowości stała się obszarem do wypowiedzi dla artystów z Europy i Azji, a przede wszystkim do spotkania dwóch kultur wizualnych podczas prezentacji na wystawach w Guilin Huaqiao Art Museum w Chinach oraz w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.


Znaki alfabetu łacińskiego i chińskiego są od siebie odległe wizualnie i znaczenio-wo, zaś głównym elementem graficznym plakatu typograficznego jest litera. Jak więc zestawić różne sposoby projektowania i myślenia o plakacie, i czy nie będzie to sztucznie wykreowany byt? Zasadnym wydaje się wniosek, że wspomniane języ-ki, są językami naturalnymi i kreowane za ich pomocą plakaty będą oddawały istotę naszych kultur. Kompozycje typograficzne prezentowane w katalogu są wtórnymi dziełami opartymi na języku i kulturze, jednocześnie nabierając pewnych nadstruktur, zbliżają nas do poznania odległej kultury i sposobu rozumowania. Tworzą model indy-widualnego komunikatu, którego dążeniem jest dotarcie do każdego odbiorcy, bez względu na język, jakim się posługuje. Rozważając kwestię idei języka, Umberto Eco stwierdził: „Kształtuje się wówczas pogląd, że w językach przejawia się duch narodu, który czyni je nieporównywalnymi między sobą, zdolnymi do wyrażania odmiennych wizji świata”. Dlatego działalność artystyczna jest przesłaniem, w którym artysta za pomocą dzieła sztuki, w tym przypadku plakatu, przekazuje informację. Każda z pre-zentowanych prac posiada pewną, właściwą sobie strukturę i wewnętrzną organiza-cję przestrzeni. W ten właśnie sposób prezentowane plakaty wyrażają idee, w sztuce będące odtworzeniem rzeczywistości.

Wystawa plakatu typograficznego TYPE + TEXT prezentuje ponad 120 prac polskich i chińskich artystów. Poza przeglądem najciekawszych dokonań projektantów two-rzących prace typograficzne, stanowi również próbę zestawienia metod, postaw, praktyk twórczych i sposobu myślenia o projektowaniu. Sąsiedztwo tych typogra-ficznych obrazów formułuje nowe, pozaestetyczne, semiotyczne znaczenia. To otwie-ra nowe drogi w poszukiwaniu odpowiednich środków, które umożliwiają odbiorcy zrozumienie przekazu. A to jest przecież najważniejsze.

Prezentowane prace charakteryzuje nie tylko różnorodność postaw artystycznych, ale również mnogość form kreacji i technik użytych do tworzenia plakatów. Projektanci wykorzystują różne narzędzia i metody graficzne. Część prac to monochromatyczne kompozycje nakreślone czarnym tuszem, inne tętnią feerią barw, a wszystkie wykona-ne w różnych mediach począwszy od sitodruku, poprzez użycie fotografii, aż do tych stworzonych od początku do końca przy pomocy programów graficznych. 

Współpraca polskich i chińskich artystów oraz wspólny mianownik – kod jakim jest litera – nadaje tej wystawie wyjątkowy charakter. 


Sebastian Smit


Kuratorzy projektu

Sebastian Smit, Lech Mazurek, Li Xu, Jiang Yingui, Agnieszka Ziemiszewska,

Wernisaż

2 czerwca 2017, godzina 18

Centrum Spotkań Kultur, Lublin, pl. Teatralny 1